Colourbox.com

Tilskudd til brukerorganisasjoner

Pasient- og pårørendeorganisasjoner i Nord-Norge driver et viktig arbeid som Helse Nord ønsker å understøtte. Søknadsfristen for brukermidler for 2021 er 1. desember 2020.  

Formål

Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver, og tjenester som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.  

Henvendelser ang brukermidler for 2021 merkes med saksnummer 2020/1103
Henvendelser ang brukermidler for 2020 merkes med saksnummer 2019/1508Krav til organisasjoner som mottar tilskudd

Tilskudd kan tildeles til brukerorganisasjoner som drives av brukere, har valgt styre og har som ett av sine formål å bidra til gode og likeverdige spesialisthelsetilbud.

Som hovedregel vil brukerorganisasjonenes fylkeslag prioriteres. For organisasjoner som har både fylkesledd og regionledd, prioriteres fylkesleddet. Lokalforeninger kan søke dersom det ikke finnes fylkeslag. 

Hva gis det tilskudd til?  

Tilskudd kan gis til konkrete tiltak og aktivitet rettet mot spesialisthelsetjenestens oppgaver. Søknader om tilskudd på områdene under vil bli prioritert i følgende rekkefølge: 

 1. Brukerorganisasjonenes opplæring av brukerrepresentanter, samt organisering/koordinering av brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten.
 2. Brukerorganisasjonenes egne informasjons-/opplærings- og mestringskurs.
 3. Brukerorganisasjonenes egen opplæring i - og utøvelse av - organisert likepersonsarbeid i helsetjenesten.
 4. Brukerorganisasjonenes egenorganiserte og ikke-honorerte opplæring av helsepersonell og studenter innen relevante studier og fagområder.
 5. Brukerorganisasjonenes arbeid med rekruttering av unge, og mennesker med flerkulturell bakgrunn som brukerrepresentanter og likepersoner.
 6. Brukerorganisasjonenes opplæring av egne tillitsvalgte.
 7. Drift av brukerorganisasjonen.

Formål utover dette prioriteres ikke. 

Utlysning, frist og søknadsskjema 

Frist for å sende inn elektronisk søknad er 1. desember 2020

Benytt følgende elektroniske søknadsskjema

Nettskjemaet kan ikke lagres underveis, så du bør ha all informasjon tilgjengelig før du starter. 

Vi har laget et kladdeskjema som kan benyttes i forberedelsen til søknaden.  NB! gyldig søknad kan kun sendes elektronisk, via lenken over.

Kladdeskjema brukermidler 2021.docx

Sende inn søknaden:

Når du har registrert all informasjon og sendt søknaden, vil Netigate sende en kopi av søknaden til oppgitt e- postadresse. Denne kopien legges sammen med vedleggene når disse ettersendes. 

Ettersending av vedlegg til søknad, og rapportering

 • Årsmelding og regnskap undertegnet av revisor, for året 2019 vedlegges søknaden. 
  • Revisor skal ikke være medlem av styret
  • Søkes tilskudd over kr 100 000 skal rapport fra registrert eller statsautorisert revisor medfølge
  • Dersom styreform ikke bekjentgjøres i årsmeldingen, må også vedtekter legges ved.

 • Rapportering på tildelte midler
  • Rapport om inneværende års drift og aktivitet (2020), finansiert av tilskuddsmidler redegjøres for i eget rapporteringsskjema som er sendt ut sammen med tilskuddet. Frist for å sende inn rapportering er 10. januar 2021.
  • Rapporteringsskjema finner du her: Rapporteringsskjema 2020.docx
  • Denne rapporten om bruk av midler i 2020, inngår i vurderingsgrunnlaget for søknadsbehandling for 2021
  • Ubrukte midler kan overføres til påfølgende år. Dette skal framkomme i rapporteringsskjemaet 
Vedlegg, og alle andre henvendelser om årets søknad sendes til postmottak@helse-nord.no.

  • Henvis alltid til saksnummer 2020/1103 
  • Oppgi alltid eget organisasjonsnummer. 

For sent innkomne, ufullstendige eller søknader med manglende/ ufullstendig rapportering vil ikke bli behandlet.

Kontaktperson ved spørsmål

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til:

Hilde Normann, konsulent Helse Nord RHF 

Telefon: 91 13 20 33

E-post: postmottak@helse-nord.no (Husk organisasjons- og saksnummer)

Fant du det du lette etter?