Tilskudd til brukerorganisasjoner

Pasient- og pårørendeorganisasjoner i Nord-Norge kan søke om brukermidler fra Helse Nord RHF. Helse Nord RHF fordeler tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge etter følgende retningslinjer.Formål

Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.


Hvilke organisasjoner ytes det tilskudd til?

 • Tilskudd kan tildeles til brukerorganisasjoner som drives av brukere, har valgt styre og har som ett av sine formål å bidra til gode og likeverdige spesialisthelsetilbud.

 • Som hovedregel vil brukerorganisasjonenes fylkeslag prioriteres. For organisasjoner som har både fylkesledd og regionledd, prioriteres fylkesleddet. Lokalforeninger der det ikke er fylkeslag kan søke.


Hva gis det tilskudd til?


Tilskudd kan gis til drift innrettet mot spesialisthelsetjenestens oppgaver, og til spesielle konkrete formål/aktiviteter. Søknader om tilskudd vil bli prioritert i følgende rekkefølge:

 1. Brukerorganisasjonenes opplæring av brukerrepresentanter og organisering/koordinering av brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten.

 2. Brukerorganisasjonenes egne informasjons-/opplærings- og mestringskurs.

 3. Brukerorganisasjonenes egen opplæring i og utøvelse av organisert likepersonsarbeid i helsetjenesten.

 4. Brukerorganisasjonenes egenorganiserte og ikke honorerte opplæring av helsepersonell og studenter innen relevante studier og fagområder.

 5. Brukerorganisasjonenes arbeid med rekruttering av unge, og mennesker med flerkulturell bakgrunn som brukerrepresentanter og likepersoner.

 6. Brukerorganisasjonenes opplæring av egne tillitsvalgte.

Formål utover dette prioriteres ikke.

Utlysning, frist og søknadsskjemaSom hjelp for brukerorganisasjonene i forbindelse med søknad er et kladdeskjema lagt ved.  Vi anbefaler at brukerorganisasjonene benytter denne i forbindelse med forberedelse til elektronisk søknad, men husk at søknaden kun kan sendes elektronisk.

NB! Sende inn søknaden:
Når du har registrert all informasjon, vil Questback sende en kopi av søknaden til den e-postadressen som du oppgir i søknaden. Den mottatte e-posten sender du videre sammen med vedleggene vi ber om i retningslinjene til postmottak@helse-nord.no
Rapportering/vedlegg til søknad

 • Årsmelding og regnskap for året 2016 undertegnet av revisor.
  • Revisor skal ikke være medlem av styret.
  • For tilskudd over kr 100.000,- skal rapport fra registrert eller statsautorisert revisor medfølge

 • Rapport om inneværende års drift og aktivitet (2017), finansiert av tilskuddsmidler redegjøres for i søknadsskjemaet
  • Denne rapporten om bruk av midler i 2017 inngår i vurderingsgrunnlag for søknadsbehandling for 2018
  • Ubrukte midler i 2017 kan overføres til 2018. Dette skal framkomme i rapporteringsskjemaet

For sent innkomne, ufullstendige eller søknader med manglende/ ufullstendig
rapportering vil ikke bli behandlet.


Kontaktperson ved spørsmål


Spørsmål om det å søke midler eller bruk av elektronisk søknadsskjema kan rettes til:

Brite Jacobsen, rådgiver i Helse Nord RHF 
Telefon: 915 79 732 

Brite Jacobsen


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.