Tilskudd til brukerorganisasjoner

Pasient- og pårørendeorganisasjoner i Nord-Norge kan søke om brukermidler fra Helse Nord RHF. Helse Nord RHF fordeler tilskudd til brukerorganisasjoner i Nord-Norge etter følgende retningslinjer.Formål

Tilskuddene skal benyttes til formål relatert til spesialisthelsetjenestens oppgaver og tjenester som ytes på samhandlingsarenaer og i samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste.


Hvilke organisasjoner ytes det tilskudd til?

 • Tilskudd kan tildeles til brukerorganisasjoner som drives av brukere, har valgt styre og har som ett av sine formål å bidra til gode og likeverdige spesialisthelsetilbud.

 • Som hovedregel vil brukerorganisasjonenes fylkeslag prioriteres. For organisasjoner som har både fylkesledd og regionledd, prioriteres fylkesleddet. Lokalforeninger der det ikke er fylkeslag kan søke.


Hva gis det tilskudd til?


Tilskudd kan gis til drift innrettet mot spesialisthelsetjenestens oppgaver, og til spesielle konkrete formål/aktiviteter. Søknader om tilskudd vil bli prioritert i følgende rekkefølge:

 1. Brukerorganisasjonenes opplæring av brukerrepresentanter og organisering/koordinering av brukerrepresentasjon i spesialisthelsetjenesten.

 2. Brukerorganisasjonenes egne informasjons-/opplærings- og mestringskurs.

 3. Brukerorganisasjonenes egen opplæring i og utøvelse av organisert likepersonsarbeid i helsetjenesten.

 4. Brukerorganisasjonenes egenorganiserte og ikke honorerte opplæring av helsepersonell og studenter innen relevante studier og fagområder.

 5. Brukerorganisasjonenes arbeid med rekruttering av unge, og mennesker med flerkulturell bakgrunn som brukerrepresentanter og likepersoner.

 6. Brukerorganisasjonenes opplæring av egne tillitsvalgte.

Formål utover dette prioriteres ikke.

Utlysning, frist og søknadsskjemaSom hjelp for brukerorganisasjonene i forbindelse med søknad er et kladdeskjema lagt ved.  Vi anbefaler at brukerorganisasjonene benytter denne i forbindelse med forberedelse til elektronisk søknad, men husk at søknaden kun kan sendes elektronisk.


NB! Sende inn søknaden:
Når du har registrert all informasjon, vil Questback sende en kopi av søknaden til den e-postadressen som du oppgir i søknaden. Den mottatte e-posten sender du videre sammen med vedleggene vi ber om i retningslinjene til postmottak@helse-nord.no
Rapportering/vedlegg til søknad

Vedlegg til søknad sendes til postmottak@helse-nord.no

 • Årsmelding og regnskap undertegnet av revisor, for året 2017 
  • Revisor skal ikke være medlem av styret
  • For tilskudd over kr 100 000 skal rapport fra registrert eller statsautorisert revisor medfølge 

 • Rapportering på tildelte midler
  • Rapporteringsskjema finner du her: Rapporteringsskjema 2018.docx
  • Rapport om inneværende års drift og aktivitet (2018), finansiert av tilskuddsmidler redegjøres for i eget rapporteringsskjema som er sendt ut sammen med tilskuddet. Frist for å sende inn rapportering er 10. januar 2019.
  • Denne rapporten om bruk av midler i 2018 inngår i vurderingsgrunnlag for søknadsbehandling for 2019
  • Ubrukte midler i 2018 kan overføres til 2019. Dette skal framkomme i rapporteringsskjemaet 

For sent innkomne, ufullstendige eller søknader med manglende/ ufullstendig rapportering vil ikke bli behandlet.

Søknadsfrist er 1. desember 2018Kontaktperson ved spørsmål


Spørsmål om det å søke midler eller bruk av elektronisk søknadsskjema kan rettes til:

Brite Jacobsen, rådgiver i Helse Nord RHF 
Telefon: 91579732

Brite Jacobsen


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.