Colourbox.com

Tilskudd til brukerorganisasjoner

Pasient- og pårørendeorganisasjoner i Nord-Norge driver et viktig arbeid som Helse Nord ønsker å støtte. Søknadsfristen for brukermidler for 2023 er 9. desember 2022.  

Formål

Formålet med tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner er å støtte brukerorganisasjonenes arbeid for å øke brukermedvirkningen i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge, på tjeneste og systemnivå og på samarbeidsarenaer mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten som f.eks. helsefelleskap.​

Ordningen er også et virkemiddel for å sikre tilstrekkelig og riktig brukerrepresentasjon i viktige utviklingsprosesser, samt for å nå Helse Nords gjeldende strategiske mål.

For henvendelser om brukermidler til 2023 oppgi tittel "Brukertilskudd 2023" og eget organisasjonsnummer.

Se årets søkerveiledning ​for utfylling av søknad.

Den totale rammen for årets utlysning for tilskudd til brukerorganisasjoner er på 4, 7 millioner kroner.


Krav til organisasjoner som mottar tilskudd

Ideelle brukerorganisasjoner som drives av og for personer med sykdom eller funksjonsnedsettelse, eller deres pårørende kan søke. Søkerorganisasjonen skal være demokratisk organisert, ha valgt styre, og være registrert i enhetsregisteret. 

Organisasjonen må ha aktivitet i Nord-Norge, eller sannsynliggjøre at bruk av midlene kommer pasienter i landsdelen til gode. 

Paraplyorganisasjoner for organisasjoner som beskrevet, kan også søke.


Hva gis det tilskudd til?  

Se årets søknadsveileder for en beskrivelse av hvilke tiltak som kan støttes, og hvordan tildelingsprosessen er skissert.

Paraplyorganisasjoner i Nord-Norge deler et driftstilskudd tilsvarende en gitt andel av pottens størrelse.


Utlysning, frist og søknadsskjema 

Frist for å sende inn elektronisk søknad er 9. desember 2022 (det er ikke mulig å sende inn søknader etter denne datoen).

Benytt følgende elektroniske skjema.​

Nettskjemaet kan ikke lagres underveis, så du bør ha all informasjon tilgjengelig før du starter.

Vi har laget et kladdeskjema som kan brukes i forberedelsen til søknaden. NB! gyldig søknad kan kun sendes elektronisk, via lenken over. 

Kladdeskjema brukermidler 2023.

Sende inn søknaden:
Når du har sendt inn søknaden, vil Questback sende en kopi av søknaden til oppgitt e-postadresse. Denne kopien legges sammen med vedleggene dersom noen av disse må ettersendes.

Ettersending av vedlegg til søknad, og rapportering

  • Vedlegg kan vedlegges søknaden. En beskrivelse av krav til form og innhold på vedleggene finnes i tilskuddsveilederen. 
  • Rapporteringsskjema finner du her: Rapporteringsskjema 2022.docx
  • Organisasjoner som fra og med tilskuddsåret 2022 har mottatt midler som paraplyorganisasjoner trenger ikke sende rapporteringsskjema.
  • Rapporten om bruk av midler i 2022, inngår i vurderingsgrunnlaget for søknadsbehandling for 2023.
  • Ubrukte midler kan overføres til påfølgende år, uten godkjennelse fra Helse Nord RHF. Dette skal framkomme i rapporteringsskjemaet. 
  • Dersom tiltaket avlyses/ikke gjennomføres, skal beløpet (evt. ubrukt andel) tilbakebetales.​​
  • Årsmelding og regnskap sendes med søknaden eller ettersendes til postmottak.
  • Frist for ettersending av vedlegg er​ 10. januar.

Selve søknaden sendes via digitalt søknadsskjema. Alle andre henvendelser sendes til postmottak@helse-nord.no, og merkes med "Brukertilskudd 2023" og eget organisasjonsnummer.


Kontaktperson ved spørsmål

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til:

Cecilie Henriksen, Helse Nord RHF 

Telefon: 97 54 07 10

E-post: postmottak@helse-nord.no (Husk å merk med eget organisasjonsnummer og tittel "Brukermidler 2023")


Fant du det du lette etter?