Colourbox.com

Tilskudd til brukerorganisasjoner

Pasient- og pårørendeorganisasjoner i Nord-Norge driver et viktig arbeid som Helse Nord ønsker å understøtte. Søknadsfristen for brukermidler for 2023 er 1. desember 2022.  (OBS: denne siden er under oppdatering).

Formål

Formålet med tilskuddsordningen til brukerorganisasjoner er å understøtte brukerorganisasjonenes arbeid for å øke brukermedvirkningen i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge, på tjeneste og systemnivå og på samarbeidsarenaer mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten som f.eks. helsefelleskap.

Ordningen er også et virkemiddel for å sikre tilstrekkelig og riktig brukerrepresentasjon i viktige utviklingsprosesser, samt for å nå Helse Nords gjeldende strategiske mål.


Henvendelser ang brukermidler for 2022 merkes med saksnummer 2021/1020

Henvendelser ang brukermidler for 2021 merkes med saksnummer 2020/1103

Henvendelser ang brukermidler for 2020 merkes med saksnummer 2019/1508


Se årets søkerveiledning (PDF) før utfylling av søknad

Krav til organisasjoner som mottar tilskudd

Ideelle brukerorganisasjoner som drives av og for personer med sykdom eller funksjonsnedsettelse, eller deres pårørende kan søke. Søkerorganisasjonen skal være demokratisk organisert, ha valgt styre, og være registrert i enhetsregisteret. 

Organisasjonen må ha aktivitet i Nord-Norge, eller sannsynliggjøre at bruk av midlene kommer pasienter i landsdelen til gode. 

Paraplyorganisasjoner for organisasjoner som beskrevet, kan også søke.
Hva gis det tilskudd til?  

Se årets søknadsveileder for en beskrivelse av hvilke tiltak som kan støttes, og hvordan tildelingsprosessen er skissert.

Paraplyorganisasjoner i Nord-Norge deler et driftstilskudd tilsvarende en gitt andel av pottens størrelse.
Utlysning, frist og søknadsskjema 

Frist for å sende inn elektronisk søknad er 1. desember 2021

Benytt følgende elektroniske skjema

Nettskjemaet kan ikke lagres underveis, så du bør ha all informasjon tilgjengelig før du starter. 

Vi har laget et kladdeskjema som kan benyttes i forberedelsen til søknaden.  NB! gyldig søknad kan kun sendes elektronisk, via lenken over.

Kladdeskjema brukermidler 2022.docx

Sende inn søknaden:

Når du har sendt søknaden, vil Questback sende en kopi av søknaden til oppgitt e- postadresse. Denne kopien legges sammen med vedleggene dersom noen av disse må ettersendes.

Ettersending av vedlegg til søknad, og rapportering

  • Vedlegg kan fra i 2021 vedlegges søknaden. En beskrivelse av krav til form og innhold på vedleggene finnes i tilskuddsveilederen. 
  • Rapporteringsskjema finner du her: Rapporteringsskjema 2021.docx
  • Organisasjoner som fra og med tilskuddsåret 2022 har mottatt midler som paraplyorganisasjoner trenger ikke sende rapporteringsskjema.
  • Rapporten om bruk av midler i 2020, inngår i vurderingsgrunnlaget for søknadsbehandling for 2021
  • Ubrukte midler kan overføres til påfølgende år, uten godkjennelse fra Helse Nord RHF. Dette skal framkomme i rapporteringsskjemaet 
  • Årsmelding og regnskap sendes med søknaden eller ettersendes til postmottak

Alle andre henvendelser om årets søknad sendes digitalt, eller stiles til postmottak@helse-nord.no.

  • Henvis til saksnummer 2021/1020
  • Oppgi eget organisasjonsnummer. 

For sent innkomne, ufullstendige eller søknader med manglende/ ufullstendig rapportering vil ikke bli behandlet.
Kontaktperson ved spørsmål

Spørsmål om søknadsprosessen kan rettes til:

Jon Tomas Finnsson, Helse Nord RHF 

Telefon: 994 28 3 77

E-post: postmottak@helse-nord.no (Husk organisasjons- og saksnummer)


Fant du det du lette etter?