Ofte stilte spørsmål om Min pasientjournal

Helse Nord gir pasienter digital tilgang til sin sykehusjournal via helsenorge.no. Alle pasienter over 16 år og foreldre til barn under 12 år, har tilgang. Her svarer vi på ofte stilte spørsmål fra helsepersonell om pasientjournalen.

​Pasienter får informasjon på www.helsenorge.no/pasientjournal​


Hva er Min pasientjournal?


Alle pasienter har rett til å se sin journal. Til nå har pasienter henvendt seg til sin lege eller sitt sykehus og bedt om å få utlevert journalen på papir eller CD. I 2015 fikk pasienter i Helse Nord mulighet til å lese journalen digitalt ved å logge seg inn via www.helsenorge.no.

I første omgang er det bare personer som over16 år og foreldre til barn under 12 år som får digitalt innsyn i sin journal. Når det gjelder ungdom mellom 12 og 16 år er det flere utfordringer som må løses, blant annet lovmessige og tilgang til BankID for denne gruppen.


Hva kan pasienters digitale tilgang til pasientjournalen innebære for meg som behandler?


I prinsippet endrer pasientens digitale tilgang til pasientjournal ingen ting for deg som behandler. Pasienten har i dag allerede rett til innsyn i egen journal. Men du vil kanskje oppleve at pasienter du møter er mer informert om innholdet i sin pasientjournal enn de hittil har vært.

I den digitale tjenesten Min pasientjournal, gjøres journaldokumentet tilgjengelig når behandler har godkjent det. Du som behandler må vurdere om pasienten eller foreldre skal nektes innsyn i dokumentet. I pasientjournalsystemet DIPS er det en funksjon hvor behandler kan nekte pasienten innsyn i sin journal (eller foreldres innsyn i barnets journal). Denne avgjørelsen må hjemles i pasient- og brukerrettighetslovens § 5-1. Behandler kan nekte pasienten innsyn i ett eller flere journaldokument, og i noen spesielle tilfeller hele pasientjournalen. Se mer informasjon under spørsmålet: Kan jeg nekte pasienten eller verger innsyn i journalen?

Det er uvisst om digital tilgang til pasientjournalen vil føre til flere henvendelser og spørsmål til behandler. Sannsynligvis vil sykehuset kunne oppleve færre spørsmål av typen «hvor står jeg i køen», og kanskje flere spørsmål om konkrete ting i journalen. Helsetjenesten må i alle fall forklare pasienter og pårørende forhold rundt sin helse som han/hun ikke forstår.
 

Vil konsultasjonssituasjonen behandler-pasient bli annerledes?


Med dagens kommunikasjonssamfunn er pasientrollen i endring. Mange pasienter har mye kunnskap om sykdom og behandling. For de pasientene som har lest og er godt informert om sin egen sykdom, kan digital tilgang til journal bety en bedre dialog mellom behandler og pasient. Pasientene kan være bedre forberedt til konsultasjonen og ha bede forståelse for egen helse, oppfølging og behandling. Det kan også innebære at behandler må bruke tid på å forklare innholdet i journalen hvis noe er uklart. Spør gjerne pasienten om han/hun bruker Min pasientjournal. Husk også at Min pasientjournal ikke erstatter muntlig kommunikasjon med pasienten, og at du må informere pasienten om hva du skriver i journalen.
 

Hvem skal svare på pasientens spørsmål om sin journal og hvor mye tid kan det ta?


Pasienten har rett til å få forklart innholdet i sin journal – innenfor rimelighetens grenser. Min pasientjournal lenker til medisinsk ordbok. Det er behov, både i Norge og internasjonalt, å få mer kunnskap om betydningen av pasienttjenester som dette. Kaiser Permanente i USA, noen regioner i Sverige og Estland er eksempler som har liknende løsninger. Helse Nords prosjekt vil undersøke om arbeidsbelastningen med å forklare journal for pasienten øker som følge av digital tilgang til journal.

Må helsepersonell skrive journalen på en mer lettfattelig måte?


Nei, men ingen tar skade av godt språk. Journalen er behandlers arbeidsverktøy for å kommunisere med andre behandlere. Journalen skal fortsatt holde samme medisinske kvalitet. Samtidig bør den skrives «som om pasienten leste over skulderen».
 

Vil det fortsatt være mulig å få journalen på papir eller CD?


Ja. Pasienter som ønsker papirutskrift eller journal på CD skal fortsatt kunne få det. Noen journaldokumenter vil dessuten ikke være tilgjengelig digitalt og må derfor sendes ut manuelt.

Min pasientjournal er et tilbud til dem som ønsker digital tilgang til sin journal. Pasienter som ber om utskrift av sin journal, bør informeres om at de kan få journalen digitalt via helsenorge.no. Det er viktig å understreke at dette er et frivillig tilbud.
 

Kan jeg nekte pasienten eller verge innsyn i journalen?


Hovedregelen er at alle journaldokumenter er åpne for pasienten. Skal noe nektes innsyn i, må det være hjemlet i lov (pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1).

Det finnes funksjonalitet i pasientjournalsystemet DIPS som gir behandler anledning til å nekte pasienten innsyn i ett eller flere dokument, eller i spesielle tilfeller hele journalen Det finnes tilsvarende funksjon for å åpne dokumenter som pasienten er nektet innsyn i. Dette lærer du i e-læringskurset «Pasienttilgang til journalen», som du finner i Helse Nords e-læringsportal Campus.

Umiddelbar tilgang til godkjente dokumenter
Journaldokumenter i helseforetakets pasientjournalsystem blir umiddelbart tilgjengelig for pasienten på helsenorge.no når behandler godkjenner dokumentet. I praksis har det også vært slik tidligere; Når pasienten har bedt sykehuset sende papirkopi av journalen i posten, sendes alle journaldokumentene til pasienten. Vurdering om innsyn har som regel blitt gjort administrativt av journalarkivet. Unntatt er rus og psykiatri, eller i noen få særlige tilfeller der journalarkivet ønsker at journalansvarlig gjør vurderingen. Noen avdelinger innenfor rus og psykiatri tilbyr pasienten time i forbindelse med utlevering av journal. Med digitalt innsyn i journal via helsenorge.no, vil vurdering av retten til innsyn på det tidspunktet pasienten etterspør pasientjournalen falle bort. Pasienten får tilgang umiddelbart.

Skal være gode grunner for å nekte
Som hovedregel skal alle journaldokumenter være tilgjengelig for pasienten, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1, jf. helsepersonelloven § 41. Det skal være gode grunner til å nekte innsyn, og dette kan være dersom:

  • «det er klart utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær»
  • «påtrengende nødvendig for å hindre fare for pasientens liv eller alvorlig helseskade»
Hvis pasienter skal nektes innsyn av hensyn til nærstående person, må det være en reell fare for konsekvenser av et visst omfang. I Ot.prp. nr. 12 (1998-99) s. 93 nevnes opplysninger som bare kan stamme fra pårørende, og som kan gi grunn til frykt for represalier fra pasienten overfor de som har gitt opplysningene. Det samme må gjelde ved fare for vedvarende trakassering eller terrorisering av de(n) nærstående (kilde: Aslak Syse, Kommentar til pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1, Gyldendals rettsdata). Dersom du i tvil om det er forsvarlig at pasienten eller foreldre får innsyn i journaldokumentet, er bedre å nekte innsyn inntil du har mer informasjon. Se også svar på spørsmål nedenfor om barns journal.

Les mer i brev fra Helsedirektoratet:


Les mer i notat som omhandler: Er det lov å utsette godkjenningen av et dokument?
Det kan tenkes situasjoner der behandler ønsker å snakke med pasienten før hun/han leser sin journal på nettet (f.eks. om alvorlig diagnose/behandling), men hvor pasienten får innsyn før legen rekker å kontakte ham/henne. Dette kan også skje i tilfeller der legen ønsker å sjekke forhold utenfor sykehuset (f.eks. mistanke om vold i nære relasjoner) før pasienten (eller forelder/foresatt) gis innsyn.

I lovverket er det ikke noe som heter «utsatt innsyn». Skal en pasient nektes innsyn, må det være hjemlet i pasient- og brukerrettighetslovens § 5-1.  Behandler må vurdere hvordan dette mest hensiktsmessig kan gjøres, uten å bryte pasientrettigheter eller kravet om løpende journalføring. Et brev fra Helsedirektoratet (les på lenke nedenfor) åpner for at det kan være situasjoner hvor journaldokumentet ikke umiddelbart gjøres tilgjengelig for pasienten. I Helse Nord er prøvesvar ikke en del av Min pasientjournal. Dette for å unngå at pasienter får kjennskap til alvorlig diagnose.

Vi anbefaler e-læringskurset i Helse Nords e-læringsportal, Campus: Pasienttilgang til journalen. Dette temaet bør også tas opp i avdelingsmøter o.l.


Les også mer i notat som omhandler: 

 

Barns journal: Får barnevernet elektronisk innsyn i barns sykehusjournal?


Når barneverntjenesten har overtatt omsorgen, skal det blant annet sørges for at barnet får nødvendig helsehjelp. For å kunne ivareta dette ansvaret har barnevernet rett til innsyn i journalen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1, jf. § 3-4.

Barnevernet vil ikke få elektronisk tilgang til barnets journal, men må be om innsyn ved å henvende seg til behandlingsstedet.
 

Barns journal: Hva gjør jeg når barn forteller meg noe i fortrolighet, f.eks. overgrep eller vold? Har foreldre da rett til innsyn i barnets journal?


Barnekonvensjonen og barns beste går foran norsk lov. Det betyr at behandler kan nekte foreldre innsyn etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Barn under 12 år er ikke særskilt omtalt i pasient- og brukerrettighetsloven, men følgende fremgår i rundskriv IS-8/2015 fra Helsedirektoratet, s. 98:

«For barn under 12 år vil foreldrene som hovedregel ha rett på innsyn i journalen. Helse- og omsorgsdepartementet har imidlertid lagt til grunn at også i de tilfeller barnet er under 12 år kan gode grunner tale for at foreldre ikke bør få innsyn i barnets journal. Selv om barn under 12 år ikke er uttrykkelig omtalt i pasient- og brukerrettighetsloven, taler hensyn bak bestemmelsen om rett til innsyn og informasjon for at barnets interesser bør tillegges vekt i vurderingen av om innsyn bør gis. Journalopplysninger vil kunne holdes tilbake dersom det er overveiende sannsynlig at for eksempel overgrep har forekommet, og det er en reell fare for at den ene eller begge foreldres innsyn i journalen vil føre til at barnet påføres ytterligere skade.»

 

Barns journal: Hva gjør jeg når foreldre er i konflikt?


Foreldre eller andre med foreldreansvaret vil ha innsynsrett i tråd med det generelle regelverket. Det er ikke særskilte regler for foreldre som er i konflikt. Også en forelder som ikke har foreldreansvar, har rett til å få opplysninger fra helsevesenet. I slike situasjoner må behandler være særlig oppmerksom på omtale av tredjeperson, og nekte innsyn etter pasient- og brukerrettighetslovens § 5-1 dersom det er nødvendig.
 

Pasientene ser logg over hvem som har gjort oppslag i journalen. Hva ser pasienten i tilgangsloggen?


Det er lovpålagt å føre logg over hvem som har gjort oppslag i pasientjournaler, og dette gjøres automatisk i DIPS i dag. Denne loggen har pasienten også i dag rett til å få se.

Det er loggen fra DIPS som hentes ut og vises på helsenorge.no. Pasienten ser:

  • navn på den som har vært innlogget i DIPS og gjort oppslag
  • tidspunkt for oppslaget
  • begrunnelse for oppslaget
  • hvilke(t) dokument som er åpnet

Alle sykehusansatte som har gjort oppslag i hovedjournalsystemet på pasienten vises i loggen. Det vises også hvem (navn på vedkommende) som har åpnet journaldokumenter og hvilke dokumentet som er åpnet.

Hvor sikker er løsningen?


Sikkerheten i løsningen er et av de viktigste områdene for oss. Innlogging og tilgang gjøres gjennom den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Innloggingen skjer via den nasjonale id-porten med det høyeste sikkerhetsnivået (BankID, Buypass eller Commfides e-ID). Forespørsler til journalsystemet kan kun sendes fra denne portalen via helsenettet etter godkjent pålogging. Alle andre forsøk på tilgang blir avvist.

Journalen vil kun vises når pasienten har logget seg inn. Systemet lager ingen kopi. Så lenge pasienten ikke logger inn, finnes det heller ingen elektronisk journal på internett.

Tjenesten er sikret både gjennom tekniske, organisatoriske og administrative tiltak. Løsningen er basert på en arkitektur med hovedfokus på informasjonssikkerhet, og har vært gjenstand for flere risikovurderinger og sikkerhetstester.​

Ikke direkte forbindelse

​Det er ikke direkte forbindelse fra helsenorge.no til journalsystemet, og forespørsel om tilgang til journal går gjennom flere sikkerhetsbarrierer. Henvendelser fra portalen går først til en maskin som står mellom helsenettet og Helse Nords sikre nettverk, der journalsystemet befinner seg. Deretter foretas videre spørringer i de interne systemene som til slutt ender med å hente ut data fra etterspurt journal.

Overføring av journaldata er sikret mot avlytting med ende-til-ende-kryptering. Det betyr at informasjonen er kryptert hele veien fra journalsystemet til den vises i nettleseren, og det er kun innlogget innbygger som kan se aktuelt innhold i journalen.

Slettes ved utlogging

​Den som er logget inn ber om å få sin pasientjournal fra sykehuset. Systemet viser da en liste over tilgjengelige journaldokumenter som brukeren kan se på, lagre eller skrive ut. Innbyggeren kan ikke endre noe i journalsystemet. Dataene vil bare være tilgjengelig for innbyggeren så lenge vedkommende er logget på helsenorge.no, og blir slettet på helsenorge.no når innbyggeren logger ut.

Les mer om nettsikkerhet: https://helsenorge.no/nettsikkerhet

Les mer om sikkerhet og pålogging på helsenorge.no: https://helsenorge.no/innlogging-pa-helsenorge-no
​ 

Er det mulig for pasienten å redigere i journaldokumentene?


Pasientene kan ikke endre journaldokumenter i sykehusets system. Hvis pasienten lagrer dokumentet lokalt, vil det være teknisk mulig å gjøre endringer for de som er spesielt interessert, men originalen finnes i sykehusets system.
Journalen er et juridisk dokument og forsøk på å redigere eller slette vil kunne bli vurdert som dokumentfalsk.
Ved en eventuell konfliktsituasjon vil journaldokumentene ved sykehuset være fasiten.​

Kommer pasientene direkte inn i journalsystemet ved sykehuset?


Nei. Innlogging og tilgang til journalen gis gjennom sikker pålogging via den nasjonale helseportalen helsenorge.no som har det høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4). Den som er logget inn ber systemet om å få se sin pasientjournal fra sykehuset. Systemet viser en liste over tilgjengelige journaldokumenter som brukeren kan se på, lagre eller skrive ut.​


Endrer enklere tilgang til pasientjournalen forholdet mellom fastleger/kommunehelsetjenesten og sykehuset?


Nei, i utgangspunktet ikke. Denne tjenesten er for pasienten. Det er fortsatt behandler som har ansvar for å følge opp behandling av pasienten. Dette er imidlertid en mulighet for at pasienten selv kan dele sin journal med andre behandlere dersom det er ønskelig.​​​​


Har pasienten alltid godt av å lese sin egen journal?


Her er det nok individuelle forskjeller, og i noen tilfeller kan det være belastende for pasienten.

I de tilfeller der behandler vurderer at det er fare for pasientens liv og helse, kan behandler nekte pasienten innsyn i sin journal. I noen situasjoner vil det være fint å diskutere dette med pasienten. For eksempel vil det av og til ikke være hensiktsmessig at pasienten leser sin journal mens han/hun er under behandling.

Det er ingen forskjell på digital tilgang til journal og kopi av journalen på papir/CD: Rettighetene er de samme og vurderingen behandler gjør om pasientinnsyn er den samme.​
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.