DIPS Arena i nord

DIPS Arena i nord

Det grunnleggende journalsystemet som i dag er i bruk ved de elleve sykehusene i Nord-Norge (DIPS Classic) skal fases ut, og gammel plattform skal erstattes med en ny – DIPS Arena.

Neste generasjon pasientjournal – DIPS Arena – består av moduler som i løpet av de neste årene trinnvis skal tas i bruk ved sykehusene i nord. Noe funksjonalitet er allerede tatt i bruk, men i begrenset omfang med tanke på antall brukere (se oversikt nederst på denne siden). En større omlegging der forgjengeren DIPS Classic fases ut er under planlegging, og Helgelandssykehuset er først ut til å ta i bruk det nye journalsystemet i full skala. Dette skjer i november 2019 (mer informasjon kommer).

  • Dagens journalsystem skal utfases innen medio 2020
  • DIPS Arena skal være innført ved samtlige sykehus i Nord-Norge innen 2022

Et verktøy for bedre langtidsplanlegging

Det nye journalsystemet skal støtte sykehusenes behov for et gjennomgående prosessverktøy – et verktøy som skal bidra til å understøtte og koordinere arbeidsprosessene som inngår i pasientforløpet.

Funksjonaliteten i DIPS Arena sikrer at planlagte aktiviteter for pasienten blir videreformidlet og utført. Med klinisk prosesstøtte kan helsepersonell enkelt få oversikt over hvilke prøver som er tatt, hvilke radiologiske undersøkelser som er utført, tilsyn som er bestilt for en pasient og hva som er status på bestillingene. Bestilling kan skje gjennom ferdigdefinerte forløpsmaler som gjør at klinisk personell kan forordne en ferdigdefinert pakke av aktiviteter i de situasjonene der det er hensiktsmessig. Et eksempel på dette er pakkeforløp kreft, som ble innført i hele helseregionen i november 2017.

Ny teknologi gir nye muligheter

Funksjonaliteten i DIPS Arena bygger på strukturert journal og gjenbruk av data. Eksempelvis kan helsepersonell registrere i journalen at pasienten skal ha kardiologisk tilsyn. Det fører til en direkte opprettelse av en internhenvisning til kardiologitjenesten, som på sin side kan definere hvilken informasjon som skal følge en slik henvisning. Dersom denne informasjonen allerede finnes i pasientens journal kan den automatisk hentes inn i henvisningen. En kan enkelt se om henvisningen er mottatt og hva som er status på undersøkelsen.

Ved utreise kan brukeren se ”regnskap” mellom det som er planlagt av utredning og hva som faktisk er utført. Eventuelle restanser kan da enten slettes (ikke lenger aktuelle), utføres, eller settes opp poliklinisk.

Bedre samhandling med andre fagsystemer

DIPS Arena er basert på en teknologi som skal understøtte bedre samhandling med andre fagsystemer som også inngår i pasientens journal. Samtidig gir DIPS Arena helt nye muligheter for å finne igjen relevant informasjon om pasienten gjennom raske søk (i motsetning til dagens journalsystem, som er mer tekstbasert).

Effektmål ved innføring av DIPS Arena

  • Bedre prosess- og beslutningsstøtte gjennom hele pasientforløpet
  • Bedre støtte for forskning, ledelse og utvikling av virksomheten
  • Effektiv ressursbruk som gir bedre pasientbehandling
  • Økt pasientmedvirkning i behandlingen

Forandring til det bedre – men krevende innføring i vente

Neste generasjon pasientjournal har et brukergrensesnitt som skiller seg klart fra journalen som spesialisthelsetjenesten bruker i dag: DIPS Arena har et touchrettet design som er bygd opp av fliser (firkantede ikoner). Formålet er å tilpasse helsepersonells nye arbeidsverktøy til bruk på nettbrett og smarttelefoner for deler av funksjonaliteten. Det nye brukergrensesnittet vil gjøre det enklere for helsepersonell å få oversikt over hva pasientjournalen inneholder.

Å bytte ut dagens journalsystem (DIPS Classic) innebærer en forandring til det bedre. Diakonhjemmet sykehus (underlagt Helse Sør-Øst) har nylig tatt i bruk journalsystemet ved hele sykehuset og bekrefter at overgangen er krevende. Omleggingen i nord medfører at vel 13.000 journalbrukere skal lære seg ny funksjonalitet, og bare dét utgjør en prestasjon i seg selv.

Litt om hvordan innføringen er tenkt gjennomført

Innføringen av DIPS Arena ved sykehusene i helseregionen er planlagt gjennomført i flere faser. Planen er at man starter med fase 1-funksjonalitet som innføres i tur og orden ved alle fire helseforetak, før man tar fatt på innføringen av fase 2-funksjonalitet, osv. Denne planen forutsetter kollektiv forpliktelse i alle helseforetakene.

Kontaktpersoner i det regionale prosjektet DIPS Arena i nord

Prosjektleder:

Heidi Johansen

Teamledere:

skillelinje

Funksjonalitet i DIPS Arena som er tatt i bruk ved sykehusene i Nord-Norge:

Aktuelt om innføringen av DIPS Arena i nord

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.