DIPS Arena i nord

DIPS Arena i nord

Det grunnleggende journalsystemet – DIPS Classic – som er i bruk ved de elleve sykehusene i Nord-Norge, skal fases ut og erstattes med en ny løsning. Med DIPS Arena får helsepersonell i nord et moderne journalsystem og ikke minst et bedre verktøy for å planlegge og dokumentere pasientbehandlingen.

Neste generasjon pasientjournal – DIPS Arena – skal etter planen tas i bruk ved sykehusene i Nord-Norge i løpet av 2021. Noen moduler av journalsystemet er allerede tatt i bruk – eksempelvis Pakkeforløp kreft, Pakkeforløp psykisk helse og rus og Selvinnsjekk og betaling (mer info om disse modulene nederst på siden). I tillegg ble en modul for registrering av Covid-19-smitte innført våren 2020.

Når resten av DIPS Arena innføres i helseregionen kan for eksempel bestilling av labsvar, mikrobiologi og patologi gjøres i én og samme modul, registrering av vedtak gjøres i tråd med EPJ-standarden, og operasjonsplanlegging og behandlingsplan er forbedret. Nasjonale veiledere, kodeverk og prosedyrer støtter brukeren i planlegging og gjennomføring av behandling. Innføringen av den nye løsningen utgjør et stort løft for journalbrukerne, sykehuspasienter og for helseforetakene i nord.

Helhetlig systeminnføring

Utsettelser av den planlagte journalinnføringen (bl.a. som en direkte følge av koronasituasjonen), har bidratt til at systemleverandøren har fått bedre tid til å ferdigstille funksjonalitet som man tidligere hadde planlagt og innføre i faser. Innføringen i helseregionen vil derfor skje som et helhetlig systembytte, der det aller meste av funksjonaliteten innføres samlet og erstatter tilsvarende Classic-funksjonalitet. Journalsystemet innføres i tur og orden ved alle sykehusene i helseregionen – dvs. helseforetak for helseforetak. Helgelandssykehuset blir først ut i nord til å ta i bruk det nye journalsystemet, se fremdriftsplan for DIPS Arena i nord.

Ny navigering godt mottatt av helsepersonell

DIPS Arena skal bli så enkel og intuitiv i bruk som mulig. For at skjermbildene skal virke mest mulig logisk for brukerne, har systemleverandøren studert innarbeidede vaner og ikke minst rekkefølge og mønster i hvordan klinikerne utfører arbeidsoppgavene sine. Generelt er det mange forbedringer i funksjonaliteten i DIPS Arena som kommer brukerne til gode. Startsiden ser annerledes ut, samtidig blir det endringer i menyer, ikoner, navigering og hjelp som samlet gir en langt bedre brukervennlighetDet nye brukergrensesnittet vil også gjøre det enklere for helsepersonell å få oversikt over hva pasientjournalen inneholderDen nye navigeringen i DIPS Arena er blitt veldig godt mottatt av helsepersonell som har bidratt i testing av løsningen.

God søkefunksjon

I motsetning til dagens journalsystem, gir DIPS Arena helt nye muligheter for å finne igjen relevant informasjon om pasienten ved hjelp av en god søkefunksjon. I dag må helsepersonell bruke tid på å lese seg igjennom en rekke enkeltstående og tekstbaserte journalnotater for å finne nødvendig informasjon om pasienten. Med DIPS Arena får helsepersonell enklere oversikt over hva pasientjournalen inneholder.

Mobile løsninger

Med DIPS Arena innføres en ny og moderne plattform som gjør det enklere å legge til ny funksjonalitet og samhandle med andre kliniske systemer. Når den nye løsningen er tatt i bruk ved sykehusene i Nord-Norge, vil helsepersonell også få tilgang til deler av funksjonaliteten på nettbrett og smarttelefoner. Planleggingen av dette er allerede godt i gang.

Viktig å delta på opplæring

For at alle journalbrukere skal kunne bruke DIPS Arena etter hensikten og få et godt arbeidsverktøy, er opplæring av avgjørende betydning. God opplæring og oppfølging av brukerne både før og etter innføring er forutsetninger for å bli gode Arenabrukere.

De lokale prosjektene ved helseforetakene gjennomfører selv opplæringen, og lederne ved de respektive helseforetakene som skal ta i bruk løsningen må sikre at journalbrukerne deltar i opplæringen. Samtidig må drift og bemanning tilpasses i innføringsperioden, som kommer til å bli krevende.

Fremdriftsplan – viktige milepæler i det regionale prosjektet DIPS Arena i nord

Forandring til det bedre – men krevende innføring i vente

Å bytte ut journalsystemet som i dag er i bruk ved sykehusene i Helse Nord (DIPS Classic) innebærer en forandring til det bedre. Diakonhjemmet sykehus (underlagt Helse Sør-Øst) har allerede tatt i bruk DIPS Arena ved hele sykehuset og bekrefter at overgangen er krevende. Omleggingen i nord medfører at vel 13.000 journalbrukere skal lære seg ny funksjonalitet, og bare dét utgjør en prestasjon i seg selv.

 
Funksjonalitet i DIPS Arena som er tatt i bruk ved sykehusene i Nord-Norge:

Aktuelt om innføringen av DIPS Arena i nord

Fant du det du lette etter?