Én kurve i nord

Helse Nord innfører elektronisk kurve og medikasjon ved sykehusene i Nord-Norge. Det blir et viktig verktøy for helsepersonell i regionen, som vil bidra til bedre kvalitet i pasientbehandlingen og til å gjøre det tryggere for pasienten. 

 

Fortsatt blir legemidler og kliniske målinger foretatt på pasienter ved sykehus i Nord-Norge dokumentert på papir. Det er ved bruk av kurven at denne informasjonen følger sykehuspasienter gjennom behandlingsforløpet – fra innskriving til utskriving etter endt utredning eller behandling. 

Helse Nord planlegger nå innføringen av en felles elektronisk medikasjons- og kurveløsning for alle sykehusene i helseregionen, som også gjør informasjonen tilgjengelig på tvers av helseforetakene. Når helsepersonell får enkel og god tilgang til relevante pasientopplysninger, bidrar det til å gjøre det tryggere for pasienten.

Hva er en kurve?

En kurveløsning er integrert med pasientjournalen, og gir oversikt over ulike parametere i pasientens tilstand, eksempelvis temperatur- og blodtrykkmålinger, medisindoser, labsvar, observasjoner, m.m. Kurven inneholder også informasjon om hvilken behandling som er gitt og skal gis, samt andre opplysninger av relevans for behandlingsforløpet. Kurvedata blir tilgjengeliggjort for sykehuspersonell som følger opp pasienten fra vedkommende innskrives ved sykehuset til utskriving etter endt utredning eller behandling.

Knyttes opp mot andre journalsystemer

Kurveløsningen MetaVision har funksjonalitet som i stor grad grenser til – og til dels overlapper – funksjonalitet i det nye journalsystemet DIPS Arena (som også skal innføres i helseregionen). Når begge systemene tas i bruk er det derfor særdeles viktig at man på forhånd har besluttet hvor pasientdata skal registreres og lagres, slik at de enkelt kan gjenfinnes ved behov.

På bakgrunn av dette skal kurveløsningen på sikt integreres tett opp mot DIPS Arena. Dette gjøres for å gi klinikerne en mest mulig helhetlig prosess- og beslutningsstøtte gjennom hele pasientforløpet.

Om innføringen ved sykehusene i Nord-Norge

I desember 2014 signerte Helse Nord en avtale med systemleverandøren EVRY om anskaffelse av deres løsning for elektronisk kurve og medikasjon, MetaVision. Elektronisk kurve og medikasjon skal innføres ved alle kliniske avdelinger ved sykehusene i helseregionen, og forberedelsene er allerede godt i gang. Første versjon av Helse Nords fremtidige medikasjons- og kurveløsning med tilhørende integrasjoner er planlagt ferdigstilt våren 2018. Det legges deretter opp til at kurveløsningen innføres ved sykehusene i Nord-Norge trinnvis – avdeling for avdeling i løpet av programperioden for Helse Nord FRESK (2018-2022).

De første avdelingene ved Nordlandssykehuset og ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) skal etter planen ta i bruk elektronisk kurve i løpet av første halvår 2019. Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset følger etter i 2020. For å få til dette skal det opprettes lokale prosjekter ved helseforetakene, og det må gjøres omfattende forberedelser, endringsarbeid og ikke minst opplæring av sykehuspersonell. En viktig forutsetning for innføringen ved sykehusene er at avdelingene lærer seg nye rutiner, ny arbeidsflyt og bruk av den nye løsningen.

Sykehuset i Østfold har tatt i bruk kurveløsningen MetaVision ved deres sengeposter. Foto: Bjørn Børresen, Helse Nord FRESK 
FRA PAPIR TIL DATA: Når elektronisk kurve innføres ved sykehusene blir det slutt på håndskrevne papirkurver ved sengepostene. Sykehuset i Østfold har allerede tatt i bruk kurveløsningen MetaVision ved deres sengeposter. Bildet er tatt høsten 2015 da kurveprosjektet i Helse Nord var på befaring. Foto: Bjørn Børresen, tidl. prosjektleder - Helse Nord FRESKMer om innføringen av elektronisk kurve

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.