eKurve - Helse Nord FRESK

Én kurve i nord

Gjennom det regionale eKurve-prosjektet innfører Helse Nord elektronisk kurve og medikasjon ved sykehusene i Nord-Norge. Det blir et viktig verktøy for helsepersonell i regionen, som vil bidra til bedre kvalitet i pasientbehandlingen og til å gjøre det tryggere for pasienten. 

Fortsatt blir legemidler og kliniske målinger foretatt på pasienter ved sykehus i Nord-Norge dokumentert på papir. Det er ved bruk av kurven at denne informasjonen følger sykehuspasienter gjennom behandlingsforløpet – fra innskriving til utskriving etter endt utredning eller behandling.

Helse Nord planlegger nå innføringen av en felles elektronisk medikasjons- og kurveløsning for alle sykehusene i helseregionen, som også gjør informasjonen tilgjengelig på tvers av helseforetakene. Når helsepersonell får enkel og god tilgang til relevante pasientopplysninger, bidrar det til å gjøre det tryggere for pasienten.

Knyttes opp mot andre journalsystemer

Kurveløsningen MetaVision har funksjonalitet som i stor grad grenser til – og til dels overlapper – funksjonalitet i det nye journalsystemet DIPS Arena (som også skal innføres i helseregionen). Når begge systemene tas i bruk er det derfor særdeles viktig at man på forhånd har besluttet hvor pasientdata skal registreres og lagres, slik at de enkelt kan gjenfinnes ved behov.

På bakgrunn av dette skal kurveløsningen på sikt integreres tett opp mot DIPS Arena. Dette gjøres for å gi klinikerne en mest mulig helhetlig prosess- og beslutningsstøtte gjennom hele pasientforløpet.

Om innføringen ved sykehusene

Det legges opp til at kurveløsningen innføres ved sykehusene i Nord-Norge trinnvis – sykehus for sykehus i løpet av programperioden for Helse Nord FRESK. Lokale prosjekter ved helseforetakene er etablert, og det må gjøres omfattende forberedelser, endringsarbeid og ikke minst opplæring av sykehuspersonell før innføringen kan finne sted. En viktig forutsetning for innføringen ved sykehusene er at avdelingene lærer seg nye rutiner, ny arbeidsflyt og bruk av den nye løsningen.

Det første helseforetaket i nord som skal ta i bruk MetaVision er Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Sykehuset i Harstad vil være først ut som brukere av den nye kurveløsningen – her finner du en oversikt over dato for kommende innføringer. Du kan også følge med på prosjektets fremdriftplan, som vi oppdaterer med de store milepælene underveis så snart disse er formelt besluttet på regionalt og/eller lokalt nivå. Etter innføring ved UNN foretas det en evaluering og videre planlegging av innføringen ved Nordlandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. eKurve-prosjektet er planlagt sluttført innen utgangen av 2022.


Sykehuset i Østfold har tatt i bruk kurveløsningen MetaVision ved deres sengeposter. Foto: Bjørn Børresen, Helse Nord FRESK

FRA PAPIR TIL DATA: Når elektronisk kurve innføres ved sykehusene blir det slutt på håndskrevne papirkurver ved sengepostene. Sykehuset i Østfold har allerede tatt i bruk kurveløsningen MetaVision ved deres sengeposter. Bildet er tatt høsten 2015 da eKurve-prosjektet i Helse Nord var på befaring. Foto: Bjørn Børresen, tidl. prosjektleder - Helse Nord FRESK

Hva er en elektronisk kurve?

En kurveløsning er en integrert del av pasientjournalen og gir oversikt over ulike parametere i pasientens tilstand – eksempelvis temperatur- og blodtrykkmålinger, medisindoser, labsvar, observasjoner, m.m. Kurven inneholder også informasjon om hvilken behandling som er gitt og skal gis, samt andre opplysninger av relevans for behandlingsforløpet.

Kurvedata blir tilgjengeliggjort for sykehuspersonell som følger opp pasienten fra vedkommende innskrives ved sykehuset til utskriving etter endt utredning eller behandling.

Hvorfor elektronisk kurve?

Først og fremst fordi det blir tryggere for pasienten!

  • Bedre tilgjengelighet til kurven – helsepersonell får enkel og god tilgang til relevante pasientopplysninger, på tvers av avdelinger og på tvers av sykehusene i helseregionen
  • Sikrere legemiddelhåndtering: reduserer muligheten for feil knyttet til medisinering og behandling
  • Helsepersonell får bedre beslutningsgrunnlag for pasientens videre utredning og behandling
  • Mer effektiv ressursbruk og pasientbehandling
  • Bedre støtte for forskning, ledelse og utvikling

Bakgrunn og status

I desember 2014 signerte Helse Nord en avtale med systemleverandøren EVRY om anskaffelse av deres løsning for elektronisk kurve og medikasjon, MetaVision.

Elektronisk kurve og medikasjon skal innføres ved alle kliniske avdelinger ved sykehusene i helseregionen – etter planen innen utgangen av 2022. Forberedelsene til innføringen er allerede godt i gang: første versjon av MetaVision ble i januar 2019 installert i Helse Nords miljø. Dedikerte prosjektressurser i Helse Nord FRESK gjennomførte pr. oktober 2019 den første formelle akseptansetesten av løsningen, men innføringen vil ta lengre tid enn planlagt – i første rekke pga feilretting fra systemleverandøren TietoEVRYs side. Koronasituasjonen har i tillegg medført at alt av planlagte innføringer i regi av FRESK-programmet i Helse Nord er utsatt, mer om dette i denne saken.

Aktuelt om innføringen av én kurve i nord

Fant du det du lette etter?