Ny regional strategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord

Ny strategi adresserer den største utfordringen regionen står ovenfor: vi klarer ikke å beholde og rekruttere nok fagfolk.

​Strategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord - også kalt PUK-strategi - er nå vedtatt. 

PUK-strategien er sentral for den pågående omstillingen i Helse Nord. Strategien adresserer den største utfordringen regionen står ovenfor, nemlig mangel på folk.

Likeverdige helsetjenester

– For å kunne yte likeverdige helsetjenester av god kvalitet også i fremtiden må vi redusere personellbehovene. Vi må innrette oss slik at befolkningens forventninger og behov kan oppfylles uten vesentlig flere ansatte, forklarer HR-direktør i Helse Nord, Anita Mentzoni-Einarsen. ​

Det er nødvendig med en samlet innsats på flere områder for å lykkes. 

Gir retning for hele foretaksgruppen

PUK-strategien er retningsgivende for hele foretaksgruppen og gir en overordnet beskrivelse av hvordan vi skal få dette til i praksis. De åtte styringsmålene i strategien med tilhørende innsatsområder er godt forankret både internt i foretaksgruppen og eksternt i regionen. De sammenfaller også veldig godt med Helsepersonellkommisjonens anbefalinger

Regional handlingsplan

Anita Mentzoni-Einarsen

HR-direktør, Anita Mentzoni-Einarsen

– Vi i Helse Nord RHF vil nå, i samarbeid med helseforetakene, utarbeide en regional handlingsplan for oppfølgning av PUK-strategien som tydeliggjør ansvar, tiltak og delmål. Prioriterte tiltak vil bli innarbeidet i oppdragsdokument og økonomisk langtidsplan, avslutter HR-direktør Anita Mentzoni-Einarsen.

Les PUK-strategien i sin helhet:


PUK-strategi- strategi for personell, utdanning og kompetanse i Helse Nord