Forskning i SKDE

Forskningsprosjektene i SKDE er basert på kobling av data fra ulike helseregistre og SSB.

SKDE har tre forskere er ansatt i fulltidsstillinger i SKDE, to PhD-stipendiater og en postdok-stipendiat. I tillegg er flere ansatte involvert i hvert av de ulike prosjektene.

Tre av våre ansatte er hovedveiledere for PhD-stipendiater, og flere ansatte deltar også i prosjekter som ikke utgår fra SKDE. 

Under artikler og publikasjoner vil du finne vitenskapelige artikler fra forskningsprosjekter tilknyttet SKDE. 

Forskningsprosjekter i SKDE

KlinReg-prosjekt

SKDE har ledet et arbeid med å utvikle et regionalt forskningssamarbeid som resulterte i en prosjektsøknad til Helse Nord RHF om forskningsmidler innenfor den nye søknadstypen KlinReg.

Prosjektsøknaden fikk tildelt KlinReg-midler fra 2019 til det seksårige forskningsprosjektet «Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? - Et regionalt forskningssamarbeid for å forstå geografisk og uberettiget variasjon i helsetjenestebruk, medisinsk praksis og behandlingsresultater». 

Prosjektdetaljer

Forskningsprosjektet ledes fra SKDE, er organisert i fire arbeidspakker og omfatter tre PhD-prosjekter med stipendiater ansatt ved henholdsvis SKDE, Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset. 

SKDE skal bidra med opplæring, veiledning og analysebistand i alle de tre PhD-prosjektene. Postdok-stipendiaten ved SKDE har i perioder vært frikjøpt fra postdok-prosjektet til arbeidet med KlinReg-prosjektet. 

Mer detaljert informasjon om prosjektet er under utarbeidelse.
 


Uberettiget variasjon i bruk av helsetjenester - utvalgte prediktorer

Prosjektets formål er å bidra til økt forståelse for ulike faktorer som bidrar til geografisk variasjon i befolkningens bruk av helsetjenester. Ved å se på utvalgte spesialisthelsetjenester hvor det ikke er grunn til å anta forskjellig sykelighet mellom de geografiske områdene i Norge, vil prosjektet analysere ulike faktorer som påvirker variasjonen: kjønn, alder, sosioøkonomisk klasse (inntekt og utdanning), avstand/nærhet til tilbud og organisering av helsetjenesten.

Prosjektdetaljer

Prosjektleder: Lise Balteskard, Dr.med, spesialrådgiver ved SKDE, spesialist i onkologi, rådgivendelege ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Prosjektdeltakere:
 • Frank Olsen, Stipendiat. Cand.polit., PhD-stipendiat ved Universitetet i Tromsø, det helsevitenskapelige fakultet, analytiker/forsker ved SKDE
 • Lise Balteskard, hovedveileder. Dr.med, spesialrådgiver ved SKDE, spesialist i onkologi, rådgivendelege ved Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Bjarne Koster Jacobsen, biveileder. Dr.scient, professor epidemiologi, Universitetet i Tromsø, det helsevitenskapelige fakultet
Tidsramme: 2018-2023
Prosjektstatus: Venter på data
Forskningsfelt: Small area variation

Om prosjektet: I Norge er det en overordnet helsepolitisk målsetting at helsetjenester til befolkningen skal være likeverdig fordelt uavhengig av kjønn, alder, bosted og sosial situasjon. 

Stor geografisk variasjon i forbruk av helsetjenester kan være et uttrykk for at tjenestene ikke er likeverdig fordelt og i strid med den overordnede helsepolitikken i Norge. Til et slikt formål bør bruk av helsetjenester innen geografiske områder, f.eks. innen helseforetakenes opptaksområder, studeres. I et slikt perspektiv har det ikke betydning hvor pasientene faktisk har fått behandling. 

Foreløpig har vi noe kunnskap, blant annet gjennom arbeidet med helseatlas, om hvorvidt geografisk variasjon i forbruk av helsetjenester forekommer i Norge, men liten kunnskap om faktorer som kan bidra til å forklare eventuell geografisk variasjon.

Dette er et registerbasert prosjekt innen helsetjenesteforskning som vil analysere geografiske variasjoner i bruk av somatiske helsetjenester for tre utvalgte pasientpopulasjoner;
 • Barn med innleggelser
 • Pasienter med atrieflimmer
 • Pasienter med utvalgte kreftdiagnoser
Fokus er faktorer som kan bidra til å forklare deler av den uberettigede variasjonen;
 • Kjønn og alder
 • Komorbiditet
 • Sosioøkonomisk klasse (Inntekt og utdanning)
 • Avstand til tilbud
 • Organisering av helsetjenesten
Prosjektet baseres på kobling av persondata fra Norsk Pasientregister, Kreftregisteret og SSB.

Forskningsprosjektet har sitt utspring i forskningsfeltet «small-area-variation» og utviklingen av helseatlas ved SKDE. I analyser av «small-area-variation» og i helseatlas sammenlignes bruk av helsetjenester mellom geografiske områder som tilsvarer helseforetakenes opptaksområder, uavhengig av hvor pasientene har mottatt helsetjenester.

I et samfunnsperspektiv bidrar prosjektet med kunnskap som er nyttig i vurderingen av om offentlige helseressurser fordeles i tråd med gjeldende helsepolitikk. Prosjektet er også nyttig ved å bidra med ny kunnskap som er relevant både for fagmiljø og ledelse på ulike nivå i lokale og regionale helseforetak som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med tilbudsplanlegging, kvalitet og prioritering i spesialisthelsetjenesten. 

Påvisning av eventuelle geografiske og sosiale variasjoner et viktig grunnlag for å vurdere faglig praksis i lys av kunnskapsbaserte faglige retningslinjer. Kunnskap om slike variasjoner er også viktig i prioriteringsarbeidet ved at det kan initiere en intern diskusjon i fagmiljø om hva som er riktig nivå på tjenestetilbudet. 

For pasienter og pårørende vil dette forskningsprosjektet komme til nytte gjennom ny kunnskap som grunnlag for implementering av endringer som kan føre til kvalitetsforbedringer og mer likeverdig tilgang til helsetjenestene.
 

Mer informasjon om SKDEs forskningsprosjekter er under utarbeidelse.Fant du det du lette etter?