Koronaberedskapen

I grønn beredskap

Alle helseforetakene i nord er nå i grønn beredskap i forbindelse med koronapandemien.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Sykehusapotek Nord og Helse Nord RHF gikk 14. mai over fra gult til grønt beredskapsnivå. Grønn beredskap betyr at foretakene fortsatt er i beredskap knyttet til koronasituasjonen. 

Det er flere årsaker til at det gule nivået har vært opprettholdt selv om andre sykehus har endret til grønt nivå. I Helse Nord knytter dette seg spesielt til transport, hvor flyplasser er stengt og rutetilbudet med fly har vært, og fortsatt til dels er, sterkt redusert. Mange pasienter i Nord-Norge må ta fly for å komme seg til planlagt sykehusbehandling. Disse utfordringene arbeides det fortsatt med.

Få covid-19-pasienter i sykehusene, oversiktlig smittespredning og for øvrig god oversikt over problemstillinger knyttet til koronaberedskapen gjør at beredskapsnivået endres.

De øvrige foretakene i Helse Nord, Helgelandssykehuset, Finnmarkssykehuset og Helse Nord IKT, har hatt grønt beredskapsnivå siden midten av april.

Eksempler på beredskapsområder det arbeides videre med:

  • transport
  • ferieavvikling
  • opplæring av personell
  • tilgang på tilstrekkelig med personell
  • smittevernutstyr, forbruksmateriell og medisinsk teknisk utstyr
  • legemidler
  • grensepasseringer med Sverige, Finland og Russland
Beredskapsledelsene vil følge tett den videre utviklingen av pandemien. Beredskapsnivået vil bli vurdert kontinuerlig og endret raskt ved behov.