Redusert tilbud innen psykisk helse og rus

Koronavirus

Tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) blir redusert. Pasienter med akutt behov for hjelp vil bli prioritert. Polikliniske konsultasjoner vil i stor grad foregå på telefon og video.  

Colourbox.com
NETTBASERT BEHANDLING: Flere behandlere i Helse Nord tar nå i bruk videokonsultasjoner for å opprettholde tilbudet til pasienter innenfor psykisk helsevern.

Nasjonale helsemyndigheter har bedt alle sykehus om å forberede seg for å kunne håndtere mange pasienter som har behov for intensivbehandling. Alle sykehus i regionen har derfor startet arbeidet med å frigjøre nødvendig kapasitet for å behandle akutt- og intensivpasienter.  


Akutte og alvorlig syke pasienter vil bli prioritert

– Det betyr at pasienter som har akutt og helt nødvendig behov for helsehjelp, blir prioritert fremfor pasienter med en mindre akutt eller alvorlig tilstand. Slike vurderinger er krevende, men nødvendig og noe helsepersonell har kunnskap om, og erfaring med å gjøre, sier seksjonsleder for psykisk helse og rus i Helse Nord RHF, Jon Tomas Finnsson.

Han understreker at situasjonen utvikler seg fortløpende og det er for tidlig å si nøyaktig hvor store endringer det vil bli i kapasiteten. 

– Det vil avhenge av hvordan koronapandemien utvikler seg, understreker han. 

Jon Tomas Finnsson

Jon Tomas Finnson, seksjonsleder for psykisk helse og rus i Helse Nord RHF

Jobber for å beholde døgnåpen rusbehandling

Mange pasienter med alvorlige rus- og avhengighetslidelser er i høy risiko i dagens situasjon.  Helse Nord har bedt alle private avtaleparter innenfor TSB opprettholde sine døgntilbud så langt det lar seg gjøre.

– Dette er en prioritert pasientgruppe. Vi er i dialog for å legge til rette for videre drift tross en krevende situasjon. Vi prioriterer å opprettholde disse pasienttilbudene så lenge det er faglig forsvarlig. Dette er svært viktig for å sikre befolkningen tilgang til nødvendige helsetjenester, understreker Finnsson.

Videokonsultasjoner 

Alle sykehus og avtalespesialister i Helse Nord gjør en stor omlegging for å øke bruken av video, Skype og telefon i arbeidet med å sikre så mange som mulig nødvendig oppfølging og kontakt. 

– På denne måten vil man kunne følge opp pasientene og samtidig redusere risiko for smitte knyttet til oppmøte i sykehus og hos avtalespesialister.

– Hva betyr dette for pasientene helt konkret?

– Det betyr at mange pasienten i forkant av timen vil få en telefon eller e-post om at den oppsatte timen vil bli gjennomført på telefon eller Skype, opplyser Finnsson og understreker at det fremdeles vil bli gjennomført polikliniske konsultasjoner ansikt til ansikt dersom det er nødvendig.

Aktuelle lenker


Status fra Helgelandssykehuset - psykisk helse og rus 
UNN lanserer Skype-tilbud til engstelige barn og unge