Koronasmitten

Sykehusene har flere intensivplasser

Alle sykehusene i Helse Nord har økt antall intensivplasser.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com. Intensivpasient
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Helse Nord RHF har fått flere spørsmål om hvor mange intensivpasienter sykehusene i Helse Nord kan håndtere i en pandemi.

I en normalsituasjon har sykehusene i Helse Nord til sammen 26 intensivplasser med respirator. Dette er det vi har bemannet til vanlig drift.

Ved økt behov for intensivkapasitet er det nå planlagt å utvide til totalt 70 intensivplasser med mulighet for respirator. Dette vil kreve økt bemanning. Tilstrekkelig og kompetent bemanning er en utfordring det fortsatt arbeides med. Et viktig tiltak er opplæring og simuleringsøvelser for å ta i bruk helsepersonell som ikke til vanlig jobber ved intensivenheter.

Oversikt over intensivplasser og utstyr

Oppsummert i tall, har sykehusene i Helse Nord til sammen:

  • 26 intensivplasser med respirator i en normalsituasjon
  • Bygges i første omgang opp til 70 intensivplasser med mulighet for respirator.
  • 86 respiratorer. Det er bestilt ytterligere 32 respiratorer.
  • 76 ventilatorer (det vil si anestesimaskiner som kan brukes som respiratorer).
  • 132 isolat.

For de svært syke

Covid-19 er en sykdom som de fleste av oss tåler og som kroppen selv bekjemper. For noen pasienter vil sykdommen kreve blant annet hjelp til å puste, og det vil være behov for intensivbehandling i sykehus. 


Cecilie Daae

– Det beste vi som befolkning kan gjøre er å ta smitterisikoen på største alvor slik at færrest mulig vil trenge sykehusbehandling, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF,Cecilie Daae.

– Det arbeides godt og grundig i alle våre sykehus i foretaksgruppen for å planlegge utvidelse av intensivkapasiteten, både med tanke på bemanning og på utstyrssiden, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.

Så mange intensivplasser som mulig

Hvis det skulle komme ekstremt mange pasienter til ett sykehus, vil intensivmiljøene i Helse Nord se intensivkapasiteten i regionen under ett, og benytte intensivplasser ved andre sykehus så langt det er mulig. I forbindelse med pandemien har Helse Nord RHF opphevet nivådelingen av intensivavdelingene i regionen, med mål om å bygge så stor intensivkapasitet som mulig.

Planlagt scenario

Helsemyndighetene kom 24. mars med et justert scanario som sykehusene skal planlegge ut fra (les fra side 11 i dokumentet). Planscenariene er de samme som tidligere, og i oppdatert notat 5. mai fra Folkehelseinstituttet blir samme planleggingsscenario gjentatt (se s. 25).

Scenariet per nå på toppen av epidemien:

  • Antall smittet: 72 000–86 000
  • Antall syke: 29 000–36 000
  • Antall på sykehus: 1 700–4 500
  • Antall på intensiv: 600–1 200

Vi understreker at det er usikkerhet i disse forutsetningene. 

Scenariet betyr cirka 60–120 intensivpasienter i Helse Nord. 60 intensivplasser har vi planlagt kapasitet for. Skulle 120 pasienter i Helse Nord ha behov for intensivbehandling, blir det mer utfordrende. 

Alle pasientene vil ikke være syke samtidig, og det aller beste vil være at tiltakene for å bekjempe smittespredningen i samfunnet virker slik at færrest mulig blir syke.

Forebygging mest effektivt

Ekstremt mange syke pasienter som trenger intensivbehandling samtidig, vil bli utfordrende for sykehusene. 

– Det beste vi som befolkning kan gjøre er å ta smitterisikoen på største alvor. Jeg er svært glad for de restriksjonene som regjeringen har innført. Forebygging av smitte er det aller viktigste vi alle kan gjøre, slik at færrest mulig blir syke samtidig. Da har sykehusene best sjanse for å kunne ivareta de som trenger sykehusbehandling, sier Cecilie Daae.

God koordinering

Helse Nord har et regionalt fagnettverk for intensivvirksomheten for å sikre kontinuerlig og tett faglig dialog. Nettverket sikrer god læring på tvers og harmonisering av behandlingsprinsipper mellom sykehusene.
Kommunehelsetjenesten er grunnsteinen i smittehåndteringen. 

Sykehusene skal ivareta pasienter først når de er så syke at det er behov for sykehusbehandling. 

– Vi har også et etablert samarbeid med Fylkesmennene i Nordland og Troms og Finnmark som bidrar til å sikre god koordinering mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier Daae.