Hva gjør Helse Nord RHF?

Hva gjør Helse Nord RHF?

Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får de beste spesialisthelsetjenestene i den landsdelen der de bor.

Helse Nord RHF eier seks helseforetak, hvorav fire er sykehus som tilbyr pasientbehandling. 

Vi tilby spesialisthelsetjenester både gjennom egne helseforetak og kjøp fra private institusjoner og lege- og psykologspesialister som vi har avtale med. Pasienter og pårørende skal kunne benytte de private aktørene med avtale, på lik linje med sykehusene.

Noen oppgaver, som for eksempel innkjøp, pasienttransport og luftambulansetjenester løses av felleseide nasjonale selskaper som de fire helseregionene eier sammen.

Hva er spesialisthelsetjenesten?

Det er Stortinget og regjeringen som bestemmer rammene for hva som er vår offentlige helsetjeneste. 

I Norge er den offentlige helsetjenesten delt i to:

 • Primærhelsetjenesten drives av kommunene og har ansvar for fastlegene, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud som gis over lang tid i nærmiljøet ditt. 

 • Spesialisthelsetjenesten drive av de fire regionale helseforetakene Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Tjenesten består blant annet av sykehus, institusjoner og tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling, rehabilitering og røntgen. 

Ansvarsfordelingen mellom de regionale helseforetakene og kommunene er blant annet knyttet til graden av spesialisering av tjenestene. 


Administrasjon og organisering

Foretaksgruppen Helse Nord består av det regionale helseforetaket Helse Nord RHF og og seks helseforetak (HF).

Helse Nord RHF ledes av et styre og har en administrasjon lokalisert i Bodø som ledes av administrerende direktør Lars Vorland.  Helse Nord RHF har om lag 70 medarbeidere. For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er en selvstendig enhet i Helse Nord.Våre hovedoppgaver

Våre hovedoppgaver er å tilby den nordnorske befolkningen gode tjenester innen følgende områder: Visjon og verdier

Helse Nord visjon er at pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord.

Helse Nord skal levere spesialisthelsetjenester i Nord-Norge og på Svalbard som innbyggerne har behov for og krav på, uavhengig av økonomi, sosial status, alder, kjønn, seksuell legning, kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn. Også forskning, utdanning, opplæring av pasienter og pårørende er en del av vår virksomhet. 

Helse Nords virke skal i alle sammenhenger være basert på våre verdier, som er:
 
 • Kvalitet i prosess og resultat
 • Trygghet for tilgjengelighet og omsorg
 • Respekt i møtet med våre brukere og samarbeidspartnere

Etiske retningslinjer

Planer og strategier

Vi skal se helhetlig på alt vi gjør. Derfor er det viktig å ha gode analyser og planer i bunn. 


Oppdragsdokumentet fra vår eier Helse- og omsorgsdepartementet 

Det er Stortinget og regjeringen som bestemmer rammene for hva Helse Nord skal gjøre. Bestillingene til de regionale helseforetakene er samlet i det som kalles et oppdragsdokument.

Oppdragsdokumentet leveres til de regionale helseforetakene i et foretaksmøte ved starten av året. 


Eierstyring gjennom foretaksmøter

Helse- og omsorgsministeren kan også kalle inn tiil foretaksmøter flere ganger dersom han/hun mener det trengs.

Selv om helseministeren "eier" de regionale helseforetakene er foretaksmøtet den eneste arenaen hvor ministeren kan utøve eierstyring overfor foretakene. 

Resten av året er det styrene i helseforetakene som har ansvar for å styre og kontrollere driften i regionene.

Resultater (årlig melding)

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget? Årlig melding er Helse Nord RHF sin årlige hovedrapportering (årsrapport) til Helse- og omsorgsdepartementet. Samarbeid i Helse Nord

 • 15.11.2017
  Statusrapport og nye resultater fra medisinske kvalitetsregistre

  Mandag 13.november ble det publisert nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Samtidig ble en statusrapport for arbeidet med medisinske kvalitetsregistre gitt ut.

 • 20.10.2017
  Ny fagrevisjon for hjerteinfarkt

  Helse Nord etablerer et system for kliniske fagrevisjoner i regionen. Det vil si at kolleger vurderer hverandres praksis. Den første fagrevisjonen, som handler den minst alvorlige formen for hjerteinfarkt (NSTEMI), er nå klar.

 • 19.10.2017
  Setter fokus på behandling av kolspasienter

  Nytt helseatlas publisert fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE). Denne gangen er det forbruk av helsetjenester til personer med kols som er tema.

 • 24.09.2017
  Disse innovasjonsprosjektene fikk støtte fra Helse Nord

  For første gang i historien lyste i mai Helse Nord ut midler til innovasjonsprosjekter. Fem prosjekter har nå fått til sammen rundt 18 millioner kroner. Målet er at prosjektene skal komme pasienter i hele Nord-Norge til nytte.

 • 12.06.2017
  Luftambulansetjenesten får helt nye fly

  Luftambulansetjenesten i Norge får fra 2019 helt nye fly. Alle de sju ambulanseflybasene får nye kortbanefly. I tillegg kommer et raskt jetfly med stor kabin og lang rekkevidde.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.