Hva gjør Helse Nord RHF?

Hva gjør Helse Nord RHF?

Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får de beste spesialisthelsetjenestene i den landsdelen der de bor.

Våre hovedoppgaver er å tilby den nordnorske befolkningen gode tjenester innen følgende områder: Helse Nord RHF eier seks helseforetak, hvorav fire er sykehus som tilbyr pasientbehandling. Til sammen jobber det totalt over 18 000 ansatte i foretaksgruppen. 

Vi tilby spesialisthelsetjenester både gjennom egne helseforetak og kjøp fra private institusjoner og lege- og psykologspesialister som vi har avtale med. Pasienter og pårørende skal kunne benytte de private aktørene med avtale, på lik linje med sykehusene.

Noen oppgaver, som for eksempel innkjøp, pasienttransport og luftambulansetjenester løses av felleseide nasjonale selskaper som de fire helseregionene eier sammen.

Hva er spesialisthelsetjenesten?

Det er Stortinget og regjeringen som bestemmer rammene for hva som er vår offentlige helsetjeneste. 

I Norge er den offentlige helsetjenesten delt i to:

  • Primærhelsetjenesten drives av kommunene og har ansvar for fastlegene, pleie- og omsorgstjenester og andre tilbud som gis over lang tid i nærmiljøet ditt. 

  • Spesialisthelsetjenesten drives av de fire regionale helseforetakene Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Tjenesten består blant annet av sykehus, institusjoner og tilbud innen psykisk helsevern, rusbehandling, rehabilitering og røntgen. 

Ansvarsfordelingen mellom de regionale helseforetakene og kommunene er blant annet knyttet til graden av spesialisering av tjenestene. 


Administrasjon og organisering

Foretaksgruppen Helse Nord består av det regionale helseforetaket Helse Nord RHF og og seks helseforetak (HF).

Helse Nord RHF ledes av et styre og har en administrasjon lokalisert i Bodø. Helse Nord RHF har om lag 70 medarbeidere. For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i  helseforetakene i Helse Nord.​ Flere av helseforetakene har også ungdomsråd.

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) er en selvstendig enhet i Helse Nord.

Visjon og verdier

Helse Nord visjon er at pasientene skal bli møtt med rett kompetanse til rett tid og foretrekke undersøkelse og behandling i Helse Nord: Helse i nord, der vi bor.

Helse Nord skal levere spesialisthelsetjenester i Nord-Norge og på Svalbard som innbyggerne har behov for og krav på, uavhengig av økonomi, sosial status, alder, kjønn, seksuell legning, kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn. Også forskning, utdanning, opplæring av pasienter og pårørende er en del av vår virksomhet. 

Helse Nords virke skal i alle sammenhenger være basert på våre verdier, som er:
 
  • Kvalitet i prosess og resultat
  • Trygghet for tilgjengelighet og omsorg
  • Respekt i møtet med våre brukere og samarbeidspartnere

Etiske retningslinjer

Vedtekter

Vedtekter for Helse Nord RHF (regjeringen.no)


Planer, strategier og prosjekter

Vi skal se helhetlig på alt vi gjør. Derfor er det viktig å ha gode analyser og planer i bunn. 


Oppdragsdokumentet fra vår eier Helse- og omsorgsdepartementet 

Det er Stortinget og regjeringen som bestemmer rammene for hva Helse Nord skal gjøre. Bestillingene til de regionale helseforetakene er samlet i det som kalles et oppdragsdokument.

Oppdragsdokumentet leveres til de regionale helseforetakene i et foretaksmøte ved starten av året. 


Eierstyring gjennom foretaksmøter

Helse- og omsorgsministeren kan også kalle inn til foretaksmøter flere ganger dersom han/hun mener det trengs.

Selv om helseministeren "eier" de regionale helseforetakene er foretaksmøtet den eneste arenaen hvor ministeren kan utøve eierstyring overfor foretakene. 

Resten av året er det styrene i helseforetakene som har ansvar for å styre og kontrollere driften i regionene.

Resultater (årlig melding)

Hvordan løser vi oppgavene våre? Hvor godt forvalter vi pengene fra Stortinget? Årlig melding er Helse Nord RHF sin årlige hovedrapportering (årsrapport) til Helse- og omsorgsdepartementet. 
Fant du det du lette etter?